Institute of Information Science
2017中研院資訊科學研究所暑期實習生研究計畫

2017中研院資訊科學研究所暑期實習生研究計畫

目的: 培育資訊科學研究人才,鼓勵並補助優秀學生利用暑假時間至本所實習,認識本所各研究領域,參與專題研究。

申請資格:國內外大學資訊相關科系與研究所在學學生,或對資訊科學有極大興趣的其他科系與研究所在學學生。應屆畢業生須確定繼續升學且已獲錄取通知始可申請,若無可考慮申請專任研究助理或研發替代役職缺。(目前無法接受大陸籍學生,港澳學生除外)

申請期間:2017/02/15~2017/03/15

參與研究時間: 2017/07/01~2017/08/31

申請辦法:線上申請,簡述參與暑期實習動機,提供成績單等相關資料。(建議先至本所網站了解各實驗研究群,以選擇您有興趣的實驗室)
研究主題清單: http://summerinterns.iis.sinica.edu.tw/SummerInterns-2.0/Information/AllResearch.jsf?DesignatedYear=2017
報名網址: http://summerinterns.iis.sinica.edu.tw/SummerInterns/faces/Intern/InternRegister.xhtml
若申請成功,系統將自動寄一封確認信給您

獎助金:
博士生 每月新台幣貳萬捌仟元
碩士生 每月新台幣貳萬叁仟元
大學生 每月新台幣貳萬壹仟元

錄取通知日期:2017/03/31

聯絡方式 :
資訊所學程辦公室
蕭佳倩小姐hsiao@iis.sinica.edu.tw 02-2788-3799#2303

錄取結果 :

2017 第一階段錄取名單

姓名

Name

實驗室主持人

Lab Host

邱○凱

Cheng-*** Chiu

陳昇瑋

Dr. Sheng-Wei (Kuan-Ta) Chen

鄭○期

Chia-*** Chen

陳文村

Dr. Wen-Tsuen Chen

張○宏

Chih-*** Chang

許聞廉

Dr. Wen-Lian Hsu

黃○勁

Wen-***n Huang

王新民

Dr. Hsin-Min Wang

高○祥

Chia-*** Kao

陳孟彰

Dr. Meng-Chang Chen

朱○福

Cing-*** Jhu

吳真貞

Dr. Jan-Jan Wu

賴○得

Chih-*** Lai

呂及人

Dr. Chi-Jen Lu

楊○由

Zih-*** Yang

王建民

Dr. Chien-Min Wang

林○利

Wei-*** Lin

劉庭祿

Dr. Tyng-Luh Liu

蕭○中

Yun-*** Hsiao

陳伶志

Dr. Ling-Jyh Chen

蕭○薇

Chi-*** Hsiao

黃文良

Dr. Wen-Liang Hwang

李○逸

Chien-*** Lee

莊庭瑞

Dr. Tyng-Ruey Chuang

劉○甫

Kuan-*** Liu

呂俊賢

Dr. Chun-Shien Liu

陳○灝

Hsien *** Chen

陳郁方

Dr. Yu-Fang Chen

林○傑

Tzu-*** Lin

蔡懷寬

Dr. Huai-Kuang Tsai

許○妮

Hui-*** Hsu

宋定懿

Dr. Ting-Yi Sung

邱○

Yi ***

陳祝嵩

Dr. Chu-Song Chen

張○雯

Chiao-*** Chang

何建明

Dr. Jan-Ming Ho

林○毅

Chung-*** Lin

楊得年

Dr. De-Nian Yang

黃○堯

*** Huang

張韻詩

Dr. Jane Win Shih Liu

謝○翰

Cheng-*** Shie

王大為

Dr. Da-Wei Wang

林○宏

Meng-*** Lin

徐讚昇

Dr. Tsan-Sheng Hsu

江○睿

Ting-*** Chiang

蘇克毅

Dr. Keh-Yih Su

陳○宗

Yen-*** Chen

鐘楷閔

Dr. Kai-Min Chung

林○任

Yuen-*** Lin

蘇黎

Dr. Li Su

翁○揚

Dian-*** Weng

廖純中

Dr. Churn-Jung Liau

王○琪

Yih-*** Wang

葉彌妍

Dr. Mi-Yen Yeh

王○鈞

Kuan-***Wang

古倫維

Dr. Lun-Wei Ku

陳○恆

Yu-*** Chen

馬偉雲

Dr. Wei-Yun Ma

王○如

I-***,Wang

張原豪

Dr. Yuan-Hao Chang

林○期

Tzu-***Lin

穆信成

Dr. Shin-Cheng Mu

朱○慧

Ying-*** Chu

王柏堯

Dr. Bow-Yaw Wang

王○天

Ching-*** Wang

林仲彥

Dr. Chung-Yen Lin

                                    

 

 2017 第二階段錄取名單 (增額錄取)

姓名

Name

實驗室主持人

Lab Host

許○

***-Chu Hsu

昇瑋

Dr. Sheng-Wei (Kuan-Ta) Chen

○毅

***-Yi Shing

昇瑋

Dr. Sheng-Wei (Kuan-Ta) Chen

○毅

***-I Chiu

昇瑋

Dr. Sheng-Wei (Kuan-Ta) Chen

劉○維

***-Wei Liu

昇瑋

Dr. Sheng-Wei (Kuan-Ta) Chen

陳○宇

***-Yu Chen

昇瑋

Dr. Sheng-Wei (Kuan-Ta) Chen

○涵

*** Chiu

昇瑋

Dr. Sheng-Wei (Kuan-Ta) Chen

黃○權

***-Chuan Hwang

昇瑋

Dr. Sheng-Wei (Kuan-Ta) Chen

羅○齡

***-Ling Lo

昇瑋

Dr. Sheng-Wei (Kuan-Ta) Chen

翁○懷

***-Huai Weng

昇瑋

Dr. Sheng-Wei (Kuan-Ta) Chen

○辰

***-Chen Kuo

王大為

Dr. Da-Wei Wang

杜○豫

***an-Yu Tu

王大為

Dr. Da-Wei Wang

曹○文

***-Wen Tsao

葉彌妍

Dr. Mi-Yen Yeh

***-Yi Chen

陳祝嵩

Dr. Chu-Song Chen

***-Te Yang

陳祝嵩

Dr. Chu-Song Chen

***-Yuan Hsiao

呂俊賢

Dr. Chun-Shien Liu

Chin-Yun Yu

蘇黎

Dr. Li Su

*** Wu

蘇黎

Dr. Li Su

***-Ming Lin

宋定懿

Dr. Ting-Yi Sung

***-Yu Lu

宋定懿

Dr. Ting-Yi Sung

***-Chen Lee

宋定懿

Dr. Ting-Yi Sung

***-Huei Chen

穆信成

Dr. Shin-Cheng Mu

***-Ting Chen

林仲彥

Dr. Chung-Yen Lin

***-Chen Chang

林仲彥

Dr. Chung-Yen Lin

*** Yang

王新民

Dr. Hsin-Min Wang

*** I Fong

陳伶志

Dr. Ling-Jyh Chen

***-Juo Tai

陳伶志

Dr. Ling-Jyh Chen

*** Wu

陳伶志

Dr. Ling-Jyh Chen

***-Chieh Chiang

 陳郁方

Dr.Yu-Fang Chen

***-Yin-Fu

 陳郁方

Dr.Yu-Fang Chen

***-Cheng Wu

 陳郁方

Dr.Yu-Fang Chen

***-Yuan Wang

 陳郁方

Dr.Yu-Fang Chen

***-Yun Chen

 陳郁方

Dr.Yu-Fang Chen

***-Hao Hsu

 張韻詩

Dr. Jane Win Shih Liu

***-Chi Chuang

 張韻詩

Dr. Jane Win Shih Liu

***-Hsi Chang

 張韻詩

Dr. Jane Win Shih Liu

***-Ting Kao

古倫維

Dr. Lun-Wei Ku

***-Jen Tzou

古倫維

Dr. Lun-Wei Ku

***-Yi Wang

古倫維

Dr. Lun-Wei Ku

*** Lin

古倫維

Dr. Lun-Wei Ku

***-Yuan Chen

古倫維

Dr. Lun-Wei Ku

***-En Liu

古倫維

Dr. Lun-Wei Ku

***-Yuan Liu

王柏堯

Dr. Bow-Yaw Wang

***-Chuan Lin

王柏堯

Dr. Bow-Yaw Wang

***-Wei Chen

王柏堯

Dr. Bow-Yaw Wang

***-You Chen

呂及人

Dr. Chi-Jen Lu

***-Hsien Lin

呂及人

Dr. Chi-Jen Lu

***-Yun Chang

呂及人

Dr. Chi-Jen Lu

*** Jun Chooi

許聞廉

Dr. Wen-Lian Hsu

***-Hung Hsu

鐘楷

Dr. Kai-Min Chung

***-Hung Hung

陳孟彰

Dr. Meng-Chang Chen

*** Wang

陳孟彰

Dr. Meng-Chang Chen

*** Sun

陳孟彰

Dr. Meng-Chang Chen

***-Hsiang Lin

王建民

Dr. Chien-Min Wang

***- Yen Chen

王建民

Dr. Chien-Min Wang

***-Jie Huang

王建民

Dr. Chien-Min Wang

***-Ting Liu

蔡懷寬

Dr. Huai-Kuang Tsai

***-Chia Tsao

莊庭瑞

Dr. Tyng-Ruey Chuang

***-Ting Yang

莊庭瑞

Dr. Tyng-Ruey Chuang

***-Chuan Hsu

莊庭瑞

Dr. Tyng-Ruey Chuang

***-Ching Chen

莊庭瑞

Dr. Tyng-Ruey Chuang

***-Hsuan Huang

蘇克毅

Dr. Keh-Yih Su

***-Wei Yau

蘇克毅

Dr. Keh-Yih Su

***-Hsuan Deng

蘇克毅

Dr. Keh-Yih Su

***-Chuan Lin

蘇克毅

Dr. Keh-Yih Su

***-Nan Yen

蘇克毅

Dr. Keh-Yih Su

***-Hung Huang

蘇克毅

Dr. Keh-Yih Su

***-Han Hsu

陳文村

Dr. Wen-Tsuen Chen

***-Tzu Chang

陳文村

Dr. Wen-Tsuen Chen

***-Yuan Tsai

吳真貞

Dr. Jan-Jan Wu

***-Yu Liu

何建明

Dr. Jan-Ming Ho

***-Ning Huang

何建明

Dr. Jan-Ming Ho

***-Hong Yeh

何建明

Dr. Jan-Ming Ho

*** Hung Yen

何建明

Dr. Jan-Ming Ho

***-Rui Fu

馬偉雲

Dr. Wei-Yun Ma

*** Hsieh

馬偉雲

Dr. Wei-Yun Ma

***-Han Chen

馬偉雲

Dr. Wei-Yun Ma

***- Jhen Chiu

馬偉雲

Dr. Wei-Yun Ma

***-Tung Lin

馬偉雲

Dr. Wei-Yun Ma

***-Jui Chen

馬偉雲

Dr. Wei-Yun Ma

***-You Chen

馬偉雲

Dr. Wei-Yun Ma

***-Hui Yu

馬偉雲

Dr. Wei-Yun Ma

***-Wen Chen

楊得年

Dr. De-Nian Yang

***-Sian Chen

楊得年

Dr. De-Nian Yang

***-Jen Chen

楊得年

Dr. De-Nian Yang

***-Jun Chen

施純傑

Dr. Chun-Chieh Shih

*** Liao

曹昱

Dr. Yu Tsao

*** Kin Wong

曹昱

Dr. Yu Tsao

***-Ting Kristy Tsai

曹昱

Dr. Yu Tsao

***-Ting Liou

林彥宇

Dr. Yen-Yu Lin

***-Yi Chou

林彥宇

Dr. Yen-Yu Lin

***-Wen Chen

林彥宇

Dr. Yen-Yu Lin

                               

 

 

 


相關資訊

Academia Sinica 資訊科學研究所 Academia Sinica