4th IEEE International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering
August 24 - 27, 2010, Taipei, Taiwan, ROC

Committees


General Chairs:

Farn Wang (National Taiwan Univ.)

 

Organizing Chair:

Hsu-Chun Yen (National Taiwan Univ.)

 

Local Arrangement:

Churn-Jung Liau (Academia Sinica)  

 

Program Co-chairs:

Jing Liu (East China Normal Univ.)

Doron A. Peled ( Bar Ilan Univ. )

Bow-Yaw Wang (Academia Sinica)

 

Program Committee:

Erika Abraham (RWTH Aachen Univ.)

Keijiro Araki (Kyzushu Univ.)

Dirk Beyer (UC-Berkely)

Jonathan Bowen (King's College London)

Marius Bozga (Univ. of Paris)

 

Jim Davies (Oxford University)

Jin Song Dong (Singapore Natl Univ.)

Zhenhua Duan (Xidian Univ.)

John Hatcliff (Kansas State Univ.)

Teruo Higashino (Osaka Univ.)

 

Changjun Jiang (Tongji Univ.)

Jie-Hong R. Jiang (Natl Taiwan Univ.)

Zhi Jin (Beijing Univ.)

Kung-Kiu Lau (Manchester Univ.)

Jonathan Lee (National Central Univ.)

 

Xuandong Li (Nanjing Univ.)

Deron Liang (National Central Univ.)

Lin Liu (Tsinghua Univ.)

Shaoying Liu (Hosei Univ.)

Tun Lu (Fudan Univ.)

 

Frederic Mallet (INRIA)

Hong Mei (Beijing Univ.)

 

Huaikou Miao ( Shanghai Univ. )

Doron A. Peled ( Bar-Ilan Univ. )

Geguang Pu (East China Normal Univ.)

Shengchao Qin ( Durham Univ. )

Zongyan Qiu ( Beijing Univ. )

 

Sriram Rajamani (Microsoft)

Volker Stolz (UNU/IIST)

Zhong Shao ( Yale Univ. )

Jing Sun ( University of Auckland )

Tetsuo Tamai ( Univ. of Tokyo )

 

Yih-Kuen Tsay (Natl Taiwan Univ. )

Margus Veanes (Microsoft)

Ji Wang (Changsha Inst. of Technology)

Linzhang Wang ( Nanjing Univ. )

Jim Woodcock ( Univ. of York )

 

Hsu-Chun Yen (National Taiwan Univ.)

Wang Yi ( Uppsala Univ. )

Shi Ying ( Wuhan Univ. )

Gianluigi Zavattaro ( Univ. of Bologna )

Jian Zhang ( Chinese Academy of Sc.)

 

Miaomiao Zhang ( Tongji Univ. )

Jianjun Zhao (Shanghai Jiaotong Univ.)

Huibiao Zhu (East China Normal Univ.)

     
Steering Committee:

Keijiro Araki (Kyushu Univ.)

Jifeng He (East China Normal Univ.a)

Michael Hinchey (Lero, IE, chair)

Zhiming Liu (UNU/IIST)

Huibiao Zhu (East China Normal Univ.)

Shengchao Qin ( Durham Univ. )

Sponsored by: